Administracyjne organy wyższego stopnia – definicja

Administracyjne organy wyższego stopnia

Administracyjne organy wyższego stopnia – co to jest?

Definicja administracyjnych organów wyższego stopnia, zwanych również organami odwoławczymi, jest kluczowa dla zrozumienia struktury i hierarchii w systemie administracji publicznej. Ta definicja jest związana z kodeksem postępowania administracyjnego, który reguluje zasady postępowania w sprawach administracyjnych.

Administracyjne organy wyższego stopnia, znane również jako organy odwoławcze, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, to:
1. W odniesieniu do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej,
2. W odniesieniu do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie,
3. W odniesieniu do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
4. W odniesieniu do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością. (Art. 17 kodeksu postępowania administracyjnego)

Synonimy: organy odwoławcze

Uproszczony opis

W prostych słowach, administracyjne organy wyższego stopnia to te, które mają więcej władzy lub autorytetu w systemie administracji publicznej. Są to organy, do których można się odwołać, jeśli nie zgadzasz się z decyzją organu niższego stopnia. Na przykład, jeśli nie zgadzasz się z decyzją wojewody, możesz się odwołać do odpowiedniego ministra.

Adresaci: przedsiębiorca, rolnik, osoba fizyczna, nauczyciel, pracownik administracji publicznej

Wersje językowe

  • Administracyjne organy wyższego stopnia po angielsku: Higher-level administrative bodies (en)
  • Administracyjne organy wyższego stopnia po niemiecku: Administrative Organe höherer Ebene (de)
  • Administracyjne organy wyższego stopnia po francusku: Organes administratifs de niveau supérieur (fr)

Przydatne linki

Zobacz również