Administracyjne organy wyższego stopnia – definicja

Administracyjne organy wyższego stopnia

Administracyjne organy wyższego stopnia – co to jest?

Prawo administracyjne, jako jedna z gałęzi prawa publicznego, reguluje zasady funkcjonowania administracji publicznej. W tym kontekście pojawia się pojęcie organów administracyjnych wyższego stopnia, które odgrywają kluczową rolę w hierarchii struktury administracyjnej. Definicja ta jest szczegółowo opisana w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Definicja: Organ administracyjny wyższego stopnia (synonim: organ odwoławczy) jest określony w Kodeksie postępowania administracyjnego jako:

1. W stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej,
2. W stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie,
3. W stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
4. W stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

Synonimy: organy odwoławcze

Uproszczony opis

W prostych słowach, organy administracyjne wyższego stopnia to te, które mają więcej władzy lub kontrolują działania innych organów administracyjnych. Na przykład, w stosunku do wojewodów, organem wyższego stopnia są ministrowie. To oznacza, że ministrowie mają prawo nadzorować i kontrolować działania wojewodów.

Adresaci: przedsiębiorca, rolnik, osoba fizyczna, nauczyciel, pracownik administracji publicznej

Wersje językowe

  • Administracyjne organy wyższego stopnia po angielsku: Higher-level administrative bodies (en)
  • Administracyjne organy wyższego stopnia po hiszpańsku: Órganos administrativos de nivel superior (es)
  • Administracyjne organy wyższego stopnia po niemiecku: Höhere Verwaltungsbehörden (de)

Przydatne linki

Zobacz również