Akcje uprzywilejowane – definicja

Akcje uprzywilejowane

Akcje uprzywilejowane – co to jest?

Definicja akcji uprzywilejowanych odnosi się do specyficznej kategorii akcji, które mogą być przyznane akcjonariuszom przez spółkę. Te akcje dają ich posiadaczom pewne specjalne uprawnienia, które są indywidualnie określone w statucie spółki.

Statut spółki może przyznać akcje uprzywilejowane indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi, nadając mu osobiste uprawnienia. Uprawnienia te mogą obejmować prawo do powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej lub prawo do otrzymywania określonych świadczeń od spółki. Przyznanie takich uprawnień może być uzależnione od spełnienia określonych warunków, takich jak dokonanie określonych świadczeń, upływ czasu lub spełnienie określonego warunku. Ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych stosuje się odpowiednio do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście. Uprawnienia te wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem spółki.

Synonimy: akcje

Uproszczony opis

Akcje uprzywilejowane to specjalne akcje, które dają ich właścicielom dodatkowe prawa. Te prawa są określone w statucie firmy i mogą obejmować rzeczy takie jak prawo do wyboru członków zarządu firmy. Te specjalne prawa kończą się, gdy osoba przestaje być właścicielem akcji.

Adresaci: przedsiębiorca, inwestor, akcjonariusz

Wersje językowe

  • Akcje uprzywilejowane po angielsku: Privileged shares (en)
  • Akcje uprzywilejowane po francusku: Actions privilégiées (fr)
  • Akcje uprzywilejowane po niemiecku: Privilegierte Aktien (de)

Przydatne linki

Zobacz również