Decyzja administracyjna – definicja

Decyzja administracyjna

Decyzja administracyjna – co to jest?

Prawo administracyjne jest obszarem prawa, który reguluje działania organów administracji publicznej. W ramach tego obszaru, pojęcie decyzji administracyjnej odgrywa kluczową rolę. Jest to narzędzie, za pomocą którego organy administracji publicznej załatwiają sprawy indywidualne i konkretne.

Decyzja administracyjna to akt prawny, za pomocą którego organ administracji publicznej załatwia sprawę, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Decyzja administracyjna powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji administracyjnej. Decyzja administracyjna, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

Synonimy: decyzja, rozstrzygnięcie

Uproszczony opis

Decyzja administracyjna to po prostu sposób, w jaki urząd załatwia sprawy. To może być decyzja o przyznaniu Ci zasiłku, pozwolenia na budowę czy decyzja o nałożeniu na Ciebie kary. Decyzja taka musi zawierać informacje o tym, kto ją wydał, kiedy to zrobił, na jakiej podstawie i co postanowił. Musi też informować Cię, czy i jak możesz się od niej odwołać.

Adresaci: przedsiębiorca, osoba fizyczna, rolnik

Wersje językowe

  • Decyzja administracyjna po angielsku: Administrative decision (en)
  • Decyzja administracyjna po niemiecku: Entscheidung der Verwaltung (de)
  • Decyzja administracyjna po francusku: Décision administrative (fr)

Przydatne linki

Zobacz również